Här är ett urval av de forskningsprojekt som jag är eller varit engagerad i de senaste fem åren:

CCS i Skagerack/Kattegatt-regionen

Åren 2009-2011 var jag huvudansvarig för den juridiska delen inom det av Interreg IVA (och andra) finansierade mångvetenskapliga projektet ”Håndtering av CO2 i Skagerack/Kattegatt-regionen”. Projektet, som involverade forskare och projektledare från bl.a. Göteborgs- och Oslo universitet, samt forskningsinstitutet TelTek, byggde på tillämpat, nära samarbete mellan bland annat ingenjörer, geologer och jurister. Vidare information om projektet och dess slutrapport finns här: http://www.ccs-skagerrakkattegat.eu/

Collaborative learning for urban energy Efficiency (ClueE)

Åren 2010-2013 var jag huvudansvarig för den juridiska delen i det av MISTRA och Energimyndigheten finansierade projektet ”Collaborative learning for urban energy Efficiency” (ClueE). Projektet, som drevs av forskare vid främst Göteborgs universitet och tekniska experter m fl från SP, i sammarbete med kommuner och andra offentliga aktörer, integrerade företagsekonomiska, juridiska, statsvetenskapliga, sociologiska och tekniska perspektiv för att förbättra förutsättningarna för energieffektivisering av fastigheter ägda av allmännyttiga bostadsbolag. Vidare information om projektet och länkar till presentationer och publikationer finns här: http://www.mistraurbanfutures.org/sv/projekt/cluee-collaborative-learning-urban-energy-efficiency

Bastor2

Åren 2013-2014 var jag ansvarig för “Work package 4 on leagal and fiscal aspects” i det av Energimyndigheten m.fl. finansierade projektet Bastor2 (av ”Baltic Storage”). Projektet, som  involverade geologer, ingenjörer, jurister, beteendevetare m. fl.  undersökte potentialen och villkoren för geologisk lagring av koldioxid i Östersjö-regionen.
Projektets slutrapporter återfinns på nedanstående länkar.

Bastor2 – slutrapport.
Bastor2 – rättsliga och fiskala delprojektet.

Climate change challenge: Solutions among students

Från 2013 deltar jag i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Climate change challenge. Solutions among students in economics, political science and law” under ledning av Prof Cecilia Lundholm. Projektet studerar studenternas lärande inom samhällsvetenskaperna, framför allt statsvetenskap, nationalekonomi och juridik, och hur det påverkar deras uppfattningar om och förhållande till frågor rörande klimatförändring. Se vidare här.

Secure and sustainable supply of minerals

Sedan 2013 ansvarar jag för ett projekt som studerar förutsättningarna för säker och hållbar försörjning av ekonomiskt viktiga mineraler. Projektet, vilket omfattar åtskilliga juridiska perspektiv, däribland internationell handelsrätt, EU-rätt, miljörätt och milerallagstiftning, bedrevs under okt 2013- sept 2014 inom ramen för min tjänst som gästforskare vid Oxford University och Christ Church. Där arrangerade jag bl.a. endagskonferensen ‘Raw Materials: the Tangled Quest for Sustainability and Security of Supply’ med deltagare från Finland, Storbritannien och Sverige. Projektet har hittills resulterat i följade publikation: D. Langlet, ‘Minerals as Scarce Resources: the Quest for Secure and Sustainable Supply’ in Ebbesson and others (eds), International Law and Changing Perceptions of Security (Brill/Nijhoff, 2014), 202-224.