Examina och akademiska titlar

Jur. kand. från Stockholms Universitet 2001

Jur. dr. från Stockholms Universitet 2007

Docent i miljörätt vid Stockholms Universitet 2010

Anställning (av juridisk/rättsvetenskaplig relevans)

Doktorand vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet 2001-2007

Gästlärare (50%) i miljörätt och folkrätt vid Stockholms Universitet 2007-2008

Tf. universitetslektor (30%) vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 2008 – 2010

Forskare (50%) vid juridiska institutionen, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet 2009, därefter på 30% t.o.m. 2010-12.31.

Gästlektor (50%) i miljörätt och folkrätt vid Stockholms Universitet 2010, 100% från 2011.

Lektor i miljörätt vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet, 2012-2015

Professor i havsförvaltningsrätt, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet , 2015-

Ledighet

Föräldraledig 100% 1 augusti 2011 – 8 januari 2012, därefter föräldraledig på 50% t.o.m. augusti 2012.

Föräldraledig 50% 1 oktober  – 31 december 2014, därefter föräldraledig på 85% t.o.m. mars 2015.

Kursföreståndarskap & dylika uppdrag

Kursföreståndare 2005-2008 samt 2010 – för kursen ”Miljöskyddsjuridik 15 hp”. Kursen ges årligen (VT) vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

Kursföreståndare 2008 och 2009 för “Environmental Law for Sustainable Enterprising” 4,5 ECTS. Kursen gavs årligen (HT) inom ramen för mastersprogrammet Sustainable Enterprising vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms Universitet.

Kursföreståndare 2009 för “Regulating International Business and Trade”, 15 hp. Kursen ges årligen (HT) inom ramen för programmet Master of Science in International Business and Trade vid Graduate School, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet.

Kursföreståndare 2010 för “Mänskliga rättigheter”, 15 hp. Kursen ges årligen vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

Kursföreståndare 2012 – för kursen ”Miljörätt 15 hp”. Kursen ges årligen (VT) vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

Kursföreståndare (dock ej 2014) för ”International Law and the Economy” 15 hp. Kursen gavs första gången (VT) 2013 vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

Koordinator för miljörätten på juristprogrammet samt ämnesansvarig för miljörätten vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, sedan 2013.

Examination

Utöver ovanstående kurser har jag ansvarat för examinationen bland annat på följande kurser:

Huvudlärare och examinator 2008 och 2011 för “Miljörätt” 15hp. Kursen ges årligen vid juridiska institutionen, Stockholms Universitet.

Lärare och examinator 2008 och 2009 på “Miljörätt på termin tre ” 7,5 hp. Kursen ges årligen (HT) vid juridiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Huvudlärare och examinator 2007 och 2008 på ”Rättsvetenskap C, dk 2, Juridisk teori och metod i praktisk belysning” 7,5 hp. Kursen ges årligen vid Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet

Handledarskap

Biträdande handledare för doktorand Brita Bohman (huvudhandledare Jonas Ebbesson) vid Stockholms universitet sedan september 2010.

Biträdande handledare för doktorand Daniel Arnesson (huvudhandledare Mads Andenas) vid Universitet i Oslo sedan september 2014.

Opponentskap

Opponent vid slutseminarium den 10 december 2009 för Christina Olsen-Lundhs avhandling ”Att ransonera utsläppsutrymme: en miljörättslig studie om utsläppshandel enligt Kyotoprotokollet och EU ETS” vid juridiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Opponent vid slutseminarium den 27 oktober 2014 för Philip Linnés avhandling ”Regulating Vessel-Source Air Pollution – Approaches to Controlling Sulphur Oxides”, vid juridiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Peer-review och liknande uppdr

Jag är sedan 2012 ”referee” för Nordic Environmental Law Journal.

Jag har även gjort granskningsuppdrag åt Review of European Community and International Environmental Law (RECIEL) och Ecology and Society på ad hoc basis.

Gästredaktörsskap

Vetenskaplig redaktör för vol. 59 (2014) av Scandinavian Studies in Law.

Ledamotskap

Ledamot av styrelsen för Stockholms miljörättscentrum.

Ledamot av juryn för the Elisabeth Haub Prize in Environmental Law.

Forskningsprojekt & tvärvetenskapligt arbete

Åren 2009-2011 var jag huvudansvarig för den juridiska delen inom det av Interreg IVA (och andra) finansierade mångvetenskapliga projektet ”Håndtering av CO2 i Skagerack/Kattegatt-regionen” vilket byggde på tillämpat, nära samarbete mellan bland annat ingenjörer, geologer och jurister från svenska och norska universitet och högskolor. Se vidare http://www.interreg-oks.eu/se/

Åren 2010-2013 var jag huvudansvarig för den juridiska delen i det av MISTRA och Energimyndigheten finansierade projektet ”Collaborative learning for urban energy Efficiency”  (ClueE) vilket integrerar företagsekonomiska, juridiska, statsvetenskapliga, sociologiska och tekniska perspektiv för att förbättra förutsättningarna för energieffektivisering i befintlig bostadsbebyggelse. Se vidare http://www.sp.se/sv/index/research/effenergi/ongoing/cluee/sidor/default.aspx

Från 2013 ansvarig för det juridiska perspektivet i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet ”Climate change challenge. Solutions among students in economics, political science and law” vilket studerar studenternas lärande inom samhällsvetenskaperna, framför allt statsvetenskap, nationalekonomi och juridik, och hur det påverkar deras uppfattningar om och förhållande till frågor rörande klimatförändring. Se vidare: https://su.avedas.com/converis/contract/4989;jsessionid=269bd56cc73a26139935eb249b4b

Presentationer och anföranden i urval

‘A Just Distribution of Risks and Benefits?’, anförande vid Stockholm Conference on Environmental Law and Justice, 6-9 September 2006.

‘Rätten till sanitet’, anförande vid Seminarium med anledning av FN:s Världsvattendag, 19 mars 2008, The Swedish Water House.

‘Multilateral Environmental Agreements – Challenges for national implementation in developing countries’, 27 maj 2008, Stockholm Environment Institute.

En kommentar till studien ’Det moderna fiskets stråtrövare’, 8 december 2008, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

’Hur kan miljöbalkens substitutions- och kunskapskrav tillämpas under REACH?’, anförande vid VJS Miljörättsdagen 2009, 4 februari 2009.

‘Ansvarsförhållanden vid storskalig skada på pipeline på Östersjöns botten’, anförande vid Öppen utfrågning om gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser, 7 maj 2009, Riksdagens utrikesutskott.

’Vilka regelverk styr och påverkar utvecklingen’, anförande vid Sol, Vind och Vatten – utvecklingen av förnyelsebar energi i Sverige, 13 oktober 2009, Tekniska samfundet i Göteborg, Göteborg energi, Chalmers och Sveriges kemiingenjörers riksförening (arrangörer).

’”Att äta kakan och ändå ha den kvar” – kan CCS-tekniken lösa klimathotet?’, anförande vid 20 oktober 2009, Västsvenska miljörättsföreningen.

‘Resting in peace? – regulatory approaches to the geological storage of radioactive waste and carbon dioxide’, anförande vid Managing Radioactive Waste, International and Interdisciplinary Research Conference, (Gothenburg, Sweden, 15th – 17th December 2009).

“Om Nord Streams gasledning blir ett faktum, hur agerar Sverige då?” paneldiskussion med riksdagsledamöterna Allan Widman och Jan-Olof Larsson samt Världsnaturfonden WWF:s generalsekreterare Lasse Gustavsson, 22 oktober 2009 på Briggen Tre Kronor, Stockholm, arrangör: WWF.

‘CCS in the Skagerrak/Kattegat-Region – Assessment of an Intraregional CCS Infrastructure and Legal Framework’, with Jan Kjärstad, International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), Amsterdam, 21st September 2010.

‘Carbon dioxide removal: is effective and adaptive regulation of earth scale climate manipulation conceivable?’ anförande vid Law for Social-Ecological Resilience Conference in Stockholm, 17-19 November 2010.

‘Betydelsen av rättsliga regler för att främja energieffektivisering’, anförande vid SPs Byggdagar, Borås, 4 oktober 2012.

‘IED-direktivet i ett EU-rättsligt sammanhang’, anförande vid Miljödirektivet IED och BAT, IBC Euroforum, Stockholm 26 september 2012.

‘Miljöskydd och frihandel – konflikter och synergier’, anförande vid VJS Miljörättsdagen 2012, Näringslivets hus, Stockholm, 10 oktober 2012.

‘Submarine pipelines in the Baltic and beyond – navigating a troubled sea of overlapping claims and considerations’, anförande vid Stockholm Center for International Law and Justice Seminar, Stockholm university, 22 October 2012.

‘Navigating the legal challenges to CCS deployment in the North Sea Region’, anförande vid Low Carbon Regions in the North Sea Cluster Project (LOWCAP), CCS Thematic Workshop
8th November 2012, Porsgrunn, Norway

‘Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden (ClueE): Det juridiska perspektivet’, presentation vid ClueE-projektets slutkonferens, 20 mars 2013, Handelshögskolan

’Ansvar för förorenad mark på båtuppläggningsplatser’, anförande vid seminariet Giftiga båtuppläggningsplatser – Hur ser det ut och hur kan båtlivet bli mer miljövänligt?, Båtmässan i Älvsjö, 8 mars 2014

‘Perspectives on climate governance’, anförande vid Oxford Climate Forum 2014, Saïd Business School, Oxford, 8 february 2014.

‘Discussant’ på ett paper av professor Wendy Wagner (University of Texas School of Law) vid konferensen ‘Expert Public Administration’, 9 maj 2014, Rothermere American Institute, Oxford.

Forskningsanslag/stipendier

Anslag från Adlerbertska forskningsstiftelsen för motsvarande 9 månaders forskning under 2009 om rättsliga aspekter av geologisk lagring av koldioxid

Medsökande och sedermera deltagare (c:a 30% av heltid) i det av Interreg IVA (och andra) finansierade mångvetenskapliga projektet ”Håndtering av CO2 i Skagerack/Kattegatt-regionen” 2009-2011.

Anslag om 335 000 från Ragnar Söderbergs stiftelser för ”En rättslig studie av rörledningar – folkrättsliga befogenheter och frågor om ansvar” under 2010-2011.

Stipendium 2010 om 75 000 kr från Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för studier av det rättsliga systemet för främjande av biobränslen.

Medsökande och sedermera deltagare (c:a 25% av heltid under 2011-12) i det av MISTRA och Energimyndigheten finansierade projektet ”Collaborative learning for urban energy Efficiency – ClueE”.

Medsökande och från 2014 deltagare i det av VR finansierade projektet ”Climate change challenge. Solutions among students in economics, political science and law”.

Mottagare av 2013 års The Stockholm Centre Oxford Fellowship vilket inbegriper en ettårig anställning vid juridiska fakulteten i Oxford och en tjänst som forskare vid The
Institute of European and Comparative Law under det akademiska året 2013/14.

Nominerad av rektor för Stockholms Universitet till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse’s
Wallenberg Academy Fellows 2013.